Part of Part of Modus-Digital

Ten behoeve van de dienstverlening van ons kantoor worden privacygevoelige persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Balticode Nederland B.V. gaat uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Alle privacygevoelige informatie die dit kantoor ontvangt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De privacygevoelige persoonsgegevens worden door dit kantoor verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toestemming
De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de door een klant verleende bestelling worden verwerkt en/of opgeslagen indien daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven. Door middel van het verzenden van het contactformulier wordt die toestemming uitdrukkelijk gegeven. Indien de klant een klacht heeft over het gebruik van zijn persoonsgegevens kan die bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden ingediend.

Inzage, correctie en verwijderen
De klant heeft het recht om de eerder gegeven toestemming in te trekken. Daarnaast heeft de klant het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het verwijderen van persoonsgegevens. Als een klant zijn persoonsgegevens wil inzien, corrigeren of laten verwijderen kan hij schriftelijk contact opnemen met het secretariaat.

Doeleinden
De privacygevoelige persoonsgegevens worden door Balticode Nederland B.V. alleen gebruikt en opgeslagen in geval van een door een klant aan haar verstrekte bestelling en in verband met een gevraagde dienst.

Privacygevoelige persoonsgegevens en/of -informatie die een klant aanreikt, wordt bewaard c.q. opgeslagen zolang de aard van de inhoud noodzakelijk is in het kader van de opdracht c.q. dienst.

Beveiliging
Balticode Nederland B.V. heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Berichten die aan dit kantoor worden verstuurd, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of verwijderd. Balticode Nederland B.V. kan daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren.

Datalek
Balticode Nederland B.V. zal eventuele datalekken melden aan de kalnt en vastleggen en documenteren. Een datalek, de gevolgen daarvan en de genomen maatregelen worden beschreven.

Balticode Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.